In een woensdag verschenen advies van de Gezondheidsraad staat dat het beroepsmatig blootstellen aan het chemotherapeuticum adriamycine kan leiden tot kanker. Dit meldt de Gezondheidsraad woensdag.

‘Dit is een risico voor werknemers in de gezondheidszorg die met deze stof in aanraking komen’, schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Adriamycine wordt enerzijds gebruikt als geneesmiddel ter bestrijding van kanker. Anderzijds blijkt deze stof zelf kanker te kunnen veroorzaken. Werknemers die betrokken zijn bij de productie, bereiding en toediening van deze stof en het opruimen van medisch afval lopen hierdoor een verhoogd gezondheidsrisico.

De Gezondheidsraad adviseert om adriamycine te classificeren in categorie 1B. In deze categorie vallen stoffen die beschouwd moeten worden als kankerverwekkend voor de mens. Hoe groot het kankerrisico voor de werknemer is bij beroepsmatige blootstelling aan deze stof is wegens gebrek aan adequate gegevens niet goed in te schatten.