De kans is groot dat je het kledingstuk "hawa´hemd" spontaan onderverdeelt in de categorie "fouter dan fout". Maar let op je woord